foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Szkoła na medal!

Edukacja -Wychowanie -Sport - Rozrywka - jesteśmy dla WAS !!!

"Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga - skrzydła"

                                                                           [H. Carter]

HISTORIA SZKOŁY

Po drugiej wojnie światowej, w 1944r. czteroklasowa szkoła została przeniesiona do budynku dworskiego. Uczyli w niej min. p. Błociszewska, p. Siennicka, p. Łomański, Henryka Lis, Stefan Smolarz, Helena Smolarz. Placówką kierował wówczas Stefan Smolarz, a następnie Janina Witkowska. W roku szkolnym 1955/56 stanowisko kier. pięcioklasowej szkoły objął Stanisław Zaremba. Starsi uczniowie uczęszczali do szkoły w Szaniawach Poniatach i Zarzeczu. W Strzyżewie pracę podjęły Maria Bielińska i Emilia Bojko. W roku szkolnym 1956/57 kierownictwo objął Gabriel Marzec, a po nim Eugeniusz Kłoczko. W tym czasie pracowała także Halina Kłoczko. Od roku 1957/58 placówka już posiadała siedem klas. W tym też roku rozpoczęła pracę Stanisława Jamborska. W roku szkolnym 1960/61 w szkole pracowały Wiesława Kędzierska, Teresa Mościcka. W 1961r. kierownika szkoły Eugeniusza Kłoczko powołano do służby wojskowej. Jego obowiązki przejęła wówczas żona - Halina Kłoczko. W tym czasie w Strzyżewie pracowały Teresa Tuchowska, Wanda Oksiejuk, Emilia Zabłocka, Wacława Kardas, Halina Sulej.
          Z roku na rok pomimo trudnych warunków lokalowych, wzrastała liczba uczniów, w 1962r. było ich 125, a w 1966r. - 133.
          W następnych latach placówkę prowadziła Celina Goławska, a w roku szkolnym 1968/69 obowiązki kierownika szkoły objął Antoni Kargol. Nauczyciele pracujący to: Janina Kargol, Emilia Zabłocka, Wacława Kępka, Alicja Sergiel, Maria Stachowska (Świerczewska). Dopiero w 1970r. zostały zatrudnione: Krystyna Bakiera (Sójka) i Zofia Kasprzak.


          Warunki nauki w małym, ciasnym dworku mobilizowały kierownika szkoły - Antoniego Kargola do podjęcia wyzwań związanych z budową nowej szkoły. Przy dużych jego staraniach i wielkim poparciu Stefana Bartkiewicza oraz zastępcy kuratora w Lublinie - Tadeusza Sobolewskiego w 1971r. rozpoczęto z inwestycji państwowych budowę nowej szkoły. Szkołę zlokalizowano na placu Kazimierza Szczepaniaka, który otrzymał w zamian inną działkę w Strzyżewie. Wykonawcą było Łukowskie Przedsiębiorstwo Budowlane, a kierownikiem budowy Fabian Goławski. W budowę aktywnie włączyli się rodzice zawiązując Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został Lucjan Grabowski. Członkami tego komitetu byli m. in. Mieczysław Kowalczyk, Mieczysław Kowalski, Jerzy Ptaszyński, Mieczysław Wielgosz, Jan Kępka, Jan Ładniak. Pomoc także okazała młodzież szkolna (rozładowywała cegły, porządkowała teren oraz sadziła drzewka).
          Inauguracja nowego roku szkolnego 1972/73 odbyła się w nowym budynku szkolnym, a oficjalne wręczenie kluczy nastąpiło 15 czerwca 1972r. Naukę podjęło 114 uczniów.

Wraz z oddaniem nowej szkoły podjęła pracę Stanisława Wielgosz.
          Znacznie poprawiła się baza lokalowa: powstało 7 dużych sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, kuchnia, zastępcza sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, kancelaria, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, mieszkania służbowe. Równocześnie został zagospodarowany teren wokół szkoły w postaci chodników, placu zabaw i zieleni. Dyrektor szkoły, Antoni Kargol wielką wagę przykładał do estetycznego wyglądu otoczenia szkoły i dbał o to na bieżąco, dzięki czemu szkoła zasługiwała na wyróżnienie.
          Za wkład pracy w budowę szkoły i jej wyposażenie Antoni Kargol otrzymał nagrodę Kuratora Lubelskiego. W następnych latach został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Zasłużony dla Województwa.
          Od 1973r. w wyniku reorganizacji sieci szkół podniesiony został stopień organizacyjny szkoły - stała się szkołą zbiorczą. Skupiała uczniów ze szkół w Turzych Rogach oraz w Aleksandrowie. Jednocześnie placówka weszła w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łukowie. W tym samym roku została zatrudniona Alicja Szczęśniak.
          W 1974 roku zorganizowano ognisko przedszkolne dla dzieci 6 - letnich. W roku szkolnym 1976/77 Szkoła Podstawowa w Turzych Rogach weszła w skład naszej placówki jako punkt filialny. Pracowała w niej Lucyna Szklarz, a następnie Teresa Litwin. W marcu tego roku w szkole macierzystej została zatrudniona Halina Kołodziej.
          Z początkiem roku szkolnego 1978/79 nastąpiła reorganizacja punktu filialnego w Turzych Rogach - uczniowie kl. IV zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie. Punkt filialny pozostał z klasami I - III, zorganizowano również ognisko przedszkolne dla dzieci 6 - letnich i zatrudniono Annę Kalinowską.
          W nowym roku szkolnym 1979/80 została zatrudniona Małgorzata Kargol (Świst). W następnym roku, w związku z likwidacją klas łączonych, w punkcie filialnym Turze Rogi pracę podjęła Maria Krasuska.
          Od roku 1982/83 punkt filialny w Turzych Rogach stał się szkołą samodzielną, z klasami I - IV. Uczniowie klas V - VIII uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie.
          1 września 1983r. pracę rozpoczął Grzegorz Zarzycki, a rok później p. Ewa Wiśniewska (Osypińska).
          29 czerwca 1985r. dyr. Antoni Kargol przeszedł na emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły została Krystyna Sójka. Zatrudniła następujących nauczycieli pracujących do chwili obecnej: Beatę Zarzycką (1985), Beatę Bessaraba (Litwin) (1986), Urszulę Truś (1989), Renatę Zarembę (1990), Ewę Jurek (1990), Barbarę Niedziółkę (1990), Lidię Kopeć (1991), Renatę Świerczewską (1994), Jadwigę Chromińską (Smorczewską) (1998), Barbarę Wróbel (1998), Elżbietę Bajura (1999).
          W szkole pracowali także: Adam Kamola. Jolanta Wiszniewska, Danuta Piasecka, Piotr Michalec, Andrzej Czubaszek , Lidia Grzeczyńska, Beata Michalak, Agata Zarzycka, Urszula Kazana, Monika Jaworska, Zbigniew Kurowski, Małgorzata Piotrowska, Urszula Kazana.
          Do szkoły uczęszczało 143 uczniów.
          W czasie trwania kadencji dyr. Krystyna Sójka zabiegała o utrzymanie budynku i otoczenia szkoły w jak najlepszym porządku. Przeprowadzała bieżące remonty (malowanie sal lekcyjnych, naprawa szafek uczniowskich). Przyczyniła się do zmodernizowania kotłowni. Zmieniono system ogrzewania z węglowego na olejowe. Ponadto w 1997r. powstała stołówka i świetlica szkolna. Wzbogacała szkołę o nowe pomoce naukowe. Wskutek zabiegów pani dyrektor, szkoła otrzymała w 1997 pierwsze komputery, co pozwoliło na włączenie do programu nauczania nowego przedmiotu - informatyka. Powstała mini pracownia informatyczna. W tym też roku uczyło się 176 uczniów. Prężnie działający Komitet Rodzicielski otrzymał w 1994r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Przewodniczącą była wówczas Barbara Krzyszczak. Dzięki staraniom pani dyrektor w 1997r. został zawiązany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Przyczyniła się również do utworzenia gimnazjum. Od 1999r. szkoła zaczęła funkcjonować jako Zespół Szkół w Strzyżewie. Placówka została wzbogacona o pracownię komputerową.
          22 czerwca 2001r. dyr. Krystyna Sójka odeszła na emeryturę.
          1 września 2000r. stanowisko dyrektora szkoły objął Janusz Kozłowski. Zatrudnił następujących nauczycieli: Iwonę Nurzyńską, Jacka Zabłockiego, Agatę Zarzycką, Beatę Łukasik, Janinę Gruzę, Aleha Kavetskikhego, Andrzeja Grzędę, Renatę Pyckę, Agnieszkę Rzymowską, Iaannę Nemchynovskayą, Pawła Mućkę, Jarosława Borka, Annę Paciorek, Martę Galińską - Mądry.
          Jego nadrzędnym zadaniem stała się rozbudowa Zespołu Szkół w Strzyżewie. Już na początku kadencji została przebudowana część mieszkalna z przeznaczeniem na sale nauczania zintegrowanego. Wspólnie z Radą Rodziców i nauczycielami zorganizował zbiórkę pieniędzy na opracowanie projektu budowlanego sali gimnastycznej wśród mieszkańców Strzyżewa, Zarzecza, Kownatek, Turzych Rogów i Wagramu.
          Dzięki zaangażowaniu wójta gminy - Kazimiery Goławskiej, radnego ze Strzyżewa - Henryka Kowalczyka, członka Zarządu Rady Gminy Łuków oraz staraniom dyr. szkoły doprowadziły w efekcie do rozbudowy szkoły, która rozpoczęła się w 2002r. Inwestycję współfinansowały: Rada Gminy Łuków, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wykonawcą była łukowska firma DROGBUD, kierownikiem budowy - Henryk Warpas.
          W roku szkolnym 2003/2004 naukę w nowym budynku rozpoczęło 223 uczniów.
30 października 2003r. nastąpiło oficjalne podpisanie dokumentów i przekazanie kluczy.
Szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną z zapleczem, 3 sale lekcyjne, salę do gimnastyki korekcyjnej, sanitariaty dla uczniów i personelu, szatnię.
Zmodernizowano również starą część budynku. Powiększona została świetlica, z zastępczej sali gimnastycznej utworzono sekretariat, gabinet dyrektora i czytelnię. Przebudowano pokój nauczycielski, wymieniono stolarkę okienną. Cały budynek szkolny został ocieplony, zmieniono też jego elewację.
          Obecnie szkoła dysponuje: 13 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową ze stałym łączem internetowym, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej, biblioteką, czytelnią, stołówką, świetlicą. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audio - video, szeroką gamę pomocy dydaktycznych i naukowych.

  1. POLSKI

SCHOOL HISTORY 

Our school history goes back to the times before the First World War. In the first year of its existence it occupied private buildings belonging to local people.

After the Second World War Stefan Smolarz became the headmaster and then Janina Witkowska. The teachers were Mrs. Blociszewska, Mrs. Siennicka, Mr. Łomański, Henryka Lis, Helena Smolarz. The school was composed of four classes.

In 1955/56 Stanisław Zaremba became the headmaster. Maria Bielinska and Emilia Bojko were the teachers who started to work.

In 1956/57 Gabriel Marzec became a new headmaster and then Eugieniusz Kłoczko, the new teachers were Stanisława Jamborska, Wiesława Kędzierska, Teresa Mościcka, Teresa Tuchowska, Wanda Oksiejuk, Emilia Zabłocka, Wacława Kardas and Halina Sulej.

Every year the number of students was constantly increasing. In 1962 there were 125 students and in 1966 133 pupils attended the school. In the following years the headmasters were Celina Goławska and then Antoni Kargol. The employed teachers: Janina Kargol, Emilia Zabłocka, Wacława Kępka, Alicja Sergiel, Maria Stachowska, (Świerczewska), Krystyna Bakiera (Sójka) and Zofia Kasprzak. In 1971 Antoni Kargol still held the function of headmaster. The new school buildings were created in cooperation with Stefan Bartkiewicz and deputy of Department of Education of Lublin Province. The school was situated on the Stanisław Szczepaniak`s ground, and as recompense he obtained another piece of land in Strzyżew. The school was build by Łuków Building Company (Łukowskie Przedsiębiorstwo Budowlane), the manager of the construction was Fabian Goławski. The local community also participated in the event. They formed an organization called "Komitet Budowy Szkoły" with Lucjan Goławski as a leader. The members of the organization were also: Mieczysław Kowalczyk, Mieczysław Kowalski, Jerzy Ptaszynski, Mieczysław Wielgosz, Jan Kępka, Jan Ładniak.

The inauguration of the school year 1972/73 took place in new school buildings. There were 114 students. One new teacher - Stanisława Wielgosz was employed. The school facilities were improved. There were seven big classrooms, a kitchen, a library, a common-room and a gym.

In 1974 a kindergarden for six old children was created. In 1976/77 the Primary School in Turze Rogi became a branch of the School in Strzyżew. Teachers of the school were: Lucyna Szklarz, Teresa Litwin and Halina Kołodziej, and also from 1981 Maria Krasuska. In 1978/79 the kindergarden for six years old children was also created in Turze Rogi, but students from the fourth level started attending the school in Strzyżew. In the school year 1979/80 Małgorzata Kargol (Świst) was employed.

In the school year 1982/83 Branch School in Turze Rogi was converted into an independent institution, where students from 0 to 4th level attended. The school for older students was in Strzyżew. In 1983 Grzegorz Zarzycki was employed, next year Ewa Wisniewska (Osypińska) became teachers of the school in Strzyżew.

When Antoni Kargol retired Krystyna Sójka was chosen as headteacher, she employed the following teachers: Beata Zarzycka (1985), Beata Bessaraba (Litwin) (1986), Urszula Truś (1989), Renata Zaremba (1990), Ewa Jurek (1990), Barbara Niedziółka (1990), Lidia Kopeć (1991), Renata Świerczewska (1994), Jadwiga Chromińska (Smorczewska) (1998), Barbara Wróbel ( 1998), Elżbieta Bajura (1990), all of them are still teachers of the school.

Apart from the people mentioned in the school worked: Adam Kamola, Jolanta Wiszniewska, Danuta Piasecka, Piotr Michalec, Andrzej Czubaszek, Lidia Grzeczyńska, Beata Michalak, Agata Zarzycka, Urszula Kazana, Monika Jaworska, Zbigniew Kurowski, Małgorzata Piotrowska.

At those times 143 students attended the school. During the tenure Krystyna Sójka did a lot to improve school facilities. In 1977 at the school cafeteria and common room were opened. As a result of her effort the first computer room was organized and a new subject- information technology was added to the school curriculum. At the time 176 students attended the school. In 1994 efficiently working Parents Council ( the leader was Barbara Krzyszczak) got a special prize from the Ministry of Education. At the time the School Development Committee was organized. The headteacher Krystyna Sójka participated also in forming the grammar school. As a result from 1999 the school has acted as Zespół Szkół w Strzyżewie.

When she retired, on the 1st September 2000 Janusz Kozłowski was chosen a headmaster. He employed following teachers: Iwona Nurzyńska, Jacek Zabłocki, Agata Zarzycka, Beata Łukasik, Janina Gruza, Aleh Kavetski, Andrzej Grzęda, Renata Pycka, Agnieszka Rzymowska, Iaanna Nemchynovskaya, Paweł Mućka, Jarosław Borek, Anna Paciorek, Marta Galińska-Mądry.

The new headmaster`s aim was to improve the school facilities. At the beginning of his tenure the part of school buildings ( previous teachers flats) were converted into classrooms for the youngest pupils. In cooperation with Parent`s Council he organized fundraising of money among the communities of Strzyżew, Kownatki, Turze Rogi, and Wagram for building a new gym.

Thanks to Kazimiera Goławska`s, the head of Łuków Commiunity, and Henryk Kowalczyk`s, the member of the Commiunity Council, participation in the project, the headmaster Janusz Kozłowski brought the idea into being. The works started in 2002, with financial help of the Community Council of Łuków, and the Ministry of Education and Sport. The buildings works were done by DROGBUD Company from Łuków.

In the school year 2003/04 223 students attended the school. On 30th October 2003 there was an official opening of a new school wing. The school was enriched with standard gym, three new classrooms, toilets for students and the school staff and a cloakroom. The old wing of school buildings was also modernized: the common room was enlarged, a new headmaster office, teachers` room, and a library were formed.

Currently at school there are 13 classrooms, a computer room with permanent access to the internet, a standard gym, a library, a cafeteria, and a common-room. Our school has modern audio and video equipment and a wide range of teaching aids.

2024 Copyright Zespół Szkół w Strzyżewie by JZ Rights Reserved

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok